Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de a volgen-de betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Opdrachtnemer: de gebruiker van de algemene voorwaarden, Giesen Arbo & Veiligheid.

Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer.

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening en/of levering van producten.


 

Artikel 2 – Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.


 

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaar-ding is genoemd. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de weder-partij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honora-rium of tarief per uur overeenkomen. Bij contracten met een duur langer dan 12 maan-den wordt het CBS indexcijfer voor dienstverlening gehanteerd als jaarlijkse toeslag. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en reiskosten.


 

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst

Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeen-komstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren op basis van een inspan-ningsverbintenis. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en techniek. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft op-drachtnemer het recht bepaalde werkzaam-heden te laten verrichten door derden. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodza-kelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Indien blijkt dat bij het opstellen van de offerte niet alle werkzaamheden goed waren in te schatten, heeft opdrachtnemer het recht een aanvullende opdracht te formuleren voor het meerwerk.


 

Artikel 5 – Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties en/of consequenties voor tijdsbesteding en opleveringsdatum zal hebben, zal  opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.


 

Artikel 6 – Contractduur; uitvoeringstermijn; beëindiging

De overeenkomst tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever wordt aangegaan per project, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Tussentijdse beëindiging van een voor bepaalde tijd aangegane overeenkomst (project) is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling zijn overeengekomen.


 

Artikel 7 – Betaling en incassokosten

1.  Betaling dient te geschieden binnen  14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van declaraties, aan opdrachtnemer te kennen te geven binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur, schorten de betalingsverplichting niet op. Daarnaast zijn de wette-lijke bepalingen ten aanzien van incassokosten van toepassing.

2.  In geval van liquidatie, faillissement, beslag, surseance van betaling, of indien de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard ten aanzien van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.


 

Artikel 8 – Overmacht

Bij overmacht worden de leveringsverplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. In dat geval is de opdrachtnemer verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden gevergd.

Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeel-telijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is opdrachtnemer gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.


 

Artikel 9 – Opschorting en ontbinding

Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

1.       opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

2.       opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, be-houdt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.


 

Artikel 10 – Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.


 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

  1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
  2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  3. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer vervallen na een termijn van één jaar na beëindiging van de opdracht.

 

Artikel 12 – Geschillen

De rechter waaronder de vestigingsplaats van opdrachtnemer ressorteert is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


 

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Neder-lands recht van toepassing, ook indien de opdrachtgever in het buitenland haar vestigingsplaats heeft.

Algemene voorwaarden Giesen Arbo en Veiligheid statutair gevestigd te Delden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 54351634.

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van al onze aanbiedingen en overeenkomsten voor levering van diensten.

 

GIESEN_LOGO_WP

Giesen Arbo en Veiligheid

Rietvinkstraat 2
7491  CZ  Delden
E: info@giesen-av.nl
www.giesenarboenveiligheid.nl