Arbo omstandigheden

Arbeidsomstandigheden algemeen, risico-inventarisatie (RIE), arboscan, preventiemedewerker  en werkplekonderzoek.

A   uitvoeren  risico-inventarisatie (RI&E) en arboscan

Voor het in beeld krijgen van de mate waarin u voldoet aan de arbowet, bestaan  een aantal instrumenten. Met de risco-inventarisatie (RI&E) inventariseert welke knelpunten er bestaan  op het gebied van de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf. U kunt de RI&E zelf uitvoeren. Heeft  u een branche-instrument gebruikt en minder dan 25 medewerkers in dienst, dan is er geen toetsing door een externe deskundige nodig. Op basis van de RI&E stelt u een plan van aanpak op om de gevonden knelpunten op te lossen. Giesen Arbo & Veiligheid kan  voor u de RI&E in zijn geheel uitvoeren, of toetsen al wat nodig is.Zie ook de website www.rie.nlEen simpeler instrument is een arboscan. Met een arboscan (geen wettelijke status als de RI&E) krijgt u zicht op de grootste knelpunten in uw bedrijf  op arbogebied en wordt u een handreiking gedaan om deze knelpunten op te lossen.

B   Preventiemedewerker inhuren

Elk bedrijf dient een preventiemedewerker in dienst te hebben  welke de uitvoering van de RI&E en het plan van aanpak bewaakt en arbo in de diverse overlegvormen aan de orde brengt. Giesen Arbo & Veiligheid kan de taak preventiemedewerker van u overnemen. Op deze wijze heeft u zekerheid dat  het arbojaarplan periodiek aandacht krijgt en komen de voorstellen uit het plan van aanbod periodiek onder de aandacht van de verschillende belanghebbenden.

C Werkplekonderzoek

Zijn er in uw bedrijf werkplekken die niet optimaal zijn ingericht en mogelijk aanleidingkunnen geven tot klachten, laat dan een werkplekonderzoek uitvoeren. In het werkplekonderzoek onderzoeken wij of de arbeidsomstandigheden van de werkplek aanleiding kunnen geven tot klachten. Met name denkend aan fysieke belasting, blootstelling aan geluid, trillingen en toxische stoffen. U krijgt dan advies op welke wijze de werkplek het best aangepast kan worden.